AVG

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.
Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.
Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang u op de hoogte te stellen wat Honden Service Zeeland doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn. Daarvoor heeft Honden Service Zeeland in zijn logboek systeem de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te controleren, zelf aan te passen CQ te wijzigen.
Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?
Honden Service Zeeland, Honden uitlaatdienst staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76783073


Privacy statement Honden Service Zeeland
Honden Service Zeeland is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

Honden Service Zeeland heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

 1. NAW-gegevens
 2. Telefoonnummers
 3. E-mailadressen
 4. Gegevens hond(en)

  In ons reserveringssysteem, staan geen NAW gegevens, geen telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens.

  Alleen uw naam, naam hond en emailadres. Indien u geen klant meer bent bij Honden Service Zeeland worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd.


In het boekhoudprogramma, staan de volgende gegevens:

 • NAW- gegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen

Mijn boekhoudprogramma geeft ook deze gegevens voldoende beveiligd volgens AVG-eisen. Indien u geen klant meer bent bij Honden Service Zeeland wordt u na 7 jaar uit het systeem verwijderd. (eisen Belasting)

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)
 • Honden Service Zeeland heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten
 • Honden Service Zeeland heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • Honden Service Zeeland heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Deelt Honden Service Zeeland gegevens met derden?

Honden Service Zeeland zal de door u aangeleverde informatie nooit aan derden verstrekken welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaart honden Service Zeeland uw persoonsgegevens:
Honden Service Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.
Welke rechten heeft u:
– U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.
– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@hondenservicezeeland.nl, Honden Service Zeeland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Honden Service Zeeland bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring.

Honden Service Zeeland kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Honden Service Zeeland.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.
Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heb je nog vragen? Stuur dan even een e-mail naar info@hondenservicezeeland.nl